Regulamin świadczenia usług dla użytkowników Modownia

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW MODOWNIA z dnia 01.01.2023r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu MODOWNIA oraz warunki świadczenia przez WGO Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników Usług
w Serwisie MODOWNIA.

1.2. WGO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.

1.3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu MODOWNIA jest posiadanie komputera
z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu MODOWNIA możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.

1.4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie MODOWNIA, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

1.5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu MODOWNIA w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

2. DEFINICJE

2.1. MODOWNIA – prowadzona przez WGO Sp. z o.o. platforma handlowa on-line
o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez WGO Sp. z o.o.
w domenie modownia.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów WGO Sp. z o.o.

2.2 WGO Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 248, 60-104 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128092, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7790036124, REGON 630136482, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem modownia@wgo.pl

2.3. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez WGO Sp. z o.o. konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu MODOWNIA, umożliwiające między innymi dokonanie zakupu Towarów w Sklepach Internetowych Kontrahentów WGO Sp. z o.o., w ramach usługi „Kup Teraz”.

2.4. Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez
WGO Sp. z o.o. lub danego  Kontrahenta, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług w sieci Internet, w określonej domenie.

2.5. Kup Teraz – bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu MODOWNIA polegająca
na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Sklepom Internetowym oraz Kontrahentom prezentującym Towar w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta oferować Towary do zakupu z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych w Serwisie MODOWNIA,
a Użytkownikom zawierać ze Sklepami Internetowymi oraz z Kontrahentami nieprowadzącymi Sklepów Internetowych, którzy prezentują Towar w Ramach Oferty Handlowej umowy sprzedaży dotyczące tych Towarów bezpośrednio ze stron Serwisu MODOWNIA (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Sklepów Internetowych).

2.6. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi „Kup Teraz” dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.7. Operator Płatności – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. PayPro S.A. jako krajowej instytucji płatniczej działa wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.9. Serwis MODOWNIA – prowadzony przez WGO Sp. z o.o. pod adresem internetowym
www.modownia.pl serwis internetowy służący prezentacji lub promocji i reklamie Towarów  oferowanych przez Sklepy Internetowe.

2.10. Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar
w ramach swojej Oferty Handlowej, współpracujący z WGO Sp. z o.o. na podstawie umowy
o współpracy w ramach Serwisu MODOWNIA lub umowy o korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu MODOWNIA. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kontrahenta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.

2.11. Oferta Handlowa– towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nie posiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie MODOWNIA i oferowane do sprzedaży wyłącznie w ramach Usługi.

2.12. Towar – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie MODOWNIA i oferowane przez Sklepy Internetowe oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

2.13. Umowa  –  umowa o świadczenie Usług w Serwisie MODOWNIA zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a WGO Sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.

2.14. Usługa płatnicza  – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Towary nabywane w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

2.15. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez WGO sp. z o.o. w ramach Serwisu MODOWNIA nieodpłatne usługi, w szczególności usługa „Kup Teraz” oraz usługi w zakresie prezentacji w Serwisie MODOWNIA oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w określonych kategoriach.

2.16. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu MODOWNIA, w tym Zarejestrowany Użytkownik.

2.17. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu MODOWNIA, który jest zarejestrowany w Serwisie MODOWNIA, zgodnie z postanowieniem pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z MODOWNI

3.1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu MODOWNIA ma charakter nieodpłatny.

3.2. WGO sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych oraz w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta. WGO Sp. z o.o. informuje w Serwisie MODOWNIA o Towarach oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi „Kup Teraz”. Szczegółowe zasady korzystania z usługi „Kup Teraz” zawarte zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.3. W ramach Serwisu MODOWNIA umożliwia się Użytkownikowi m.in.:

a) uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Kontrahentów,

b) porównanie cen Towarów oferowanych przez Kontrahentów,

c) wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Towarów, Sklepów Internetowych oraz Oferty Handlowej Kontrahentów lub przebiegu transakcji w Sklepie Internetowym lub na dedykowanej Kontrahentowi stronie w Serwisie MODOWNIA, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez WGO Sp. z o.o. w związku z transakcją zawartą z Kontrahentem, w której Użytkownik bierze lub brał udział,

d) zamieszczanie komentarzy dotyczących opinii Kupujących,

e) zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów, Sklepów Internetowych lub Oferty Handlowej Kontrahenta oraz przebiegu transakcji
w ramach usługi „Kup Teraz”,

f) przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta Towarów jest prezentowana
w Serwisie MODOWNIA, lub na dedykowaną Kontrahentowi stronę w Serwisie MODOWNIA,

g) zakup Towaru w ramach usługi „Kup Teraz” na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasad świadczenia usługi „Kup Teraz” dla Kupujących,

h) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie MODOWNIA, w tym gromadzenie
i dostęp do historii oraz statusów zamówień w ramach zakładki „Moje zamówienia”,

i) korzystanie z Usług, w tym:

- powiadomienia o zmianie ceny Towaru w Sklepie Internetowym lub w Ofercie

Handlowej Kontrahenta

- powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu MODOWNIA

- otrzymywania newslettera,

- powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych oraz Ofertach Handlowych Kontrahenta

- branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie MODOWNIA.

j) tworzenie zestawów złożonych z umieszczonych przez Użytkownika zdjęć oraz oznaczonych na tych zdjęciach Towarów,

k) zamieszczanie zdjęć do opiniowanych Towarów, o czym mowa w pkt c) powyżej.

3.4. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie MODOWNIA pochodzą od Sklepów Internetowych lub od Kontrahentów prezentujących Towar w ramach swojej Oferty Handlowej. WGO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane
w Serwisie MODOWNIA były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.

3.5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. WGO Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji
(z wyłączeniem czynności realizowanych przez WGO Sp. z o.o. w Serwisie MODOWNIA,
w tym w ramach usługi „Kup Teraz”).

3.6. WGO Sp. z o.o. nie odpowiada:

a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta przez Użytkownika,

b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem
i transakcją sprzedaży,

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta,

d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.

3.7. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.

3.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez WGO Sp. z o.o. na stronach Serwisu MODOWNIA (w tym na stronach dotyczących określonego Towaru lub usługi) jak i przez Sklep Internetowy na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu Internetowego.

3.9. Użytkownik o statusie konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży określonego Towaru prezentowanego w Serwisie MODOWNIA i na skutek nieuczciwego działania Sklepu Internetowego poniósł szkodę w związku z tą transakcją może dochodzić rekompensaty
na zasadach ogólnych od Sprzedawcy.

3.10. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu MODOWNIA, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie MODOWNIA, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie MODOWNIA, przysługują WGO Sp. z o.o.
lub podmiotom trzecim.

3.11. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany.
W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

3.12. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez WGO Sp. z o.o.

3.13. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie MODOWNIA.  

3.14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych jako element Usług w ramach Serwisu MODOWNIA, w tym wskazanych w pkt 3.3. i Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do WGO Sp. z o.o. z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie MODOWNIA.

3.15. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie MODOWNIA (opinie, zdjęcia, avatary) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje. Treści o których mowa w niniejszym punkcie mogą być prezentowane przez podmioty współpracujące z WGO Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów, w szczególności w ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych (uwzględniając aplikacje mobilne).

3.16. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza WGO Sp. z o.o.,

c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

d) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,

e) treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, lub uprawnienia osób trzecich,
o których mowa w punkcie 3.15.

3.17. Poprzez umieszczenie zdjęcia lub avatara w Serwisie MODOWNIA, Użytkownik zezwala WGO Sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia lub avatara oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez WGOSp. z o.o. dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia lub avatara z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu 3.16 powyżej. 

 

4. REJESTRACJA

4.1. Użytkownicy mają możliwość:

a) korzystania z Serwisu MODOWNIA bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub

b) dokonania rejestracji w Serwisie MODOWNIA za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie MODOWNIA i logowania się w Serwisie MODOWNIA z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie MODOWNIA.

4.2. Rejestracja w Serwisie MODOWNIA następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie MODOWNIA danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu MODOWNIA.

4.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WGO Sp. z o.o.

4.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma,
na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.

4.5. Wraz z zawarciem Umowy w Serwisie MODOWNIA dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na monitorowanie zamówień oraz ich historii w związku
z realizacją przez Użytkownika usługi „Kup Teraz”, o której mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.6. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Serwis MODOWNIA. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

4.7 Rejestracja hurtownika :

Polega na podaniu numeru Regon, po którym to numerze system zintegrowany z bazą REGON dokona uzupełnienia reszty danych. WGO zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszenia i odmowy rejestracji hurtownika w uzasadnionych sytuacjach.

 

5. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie MODOWNIA wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników. Wypowiedzi można dodawać po zakupie produktu oraz sprawdzać podczas zakupów. Opinie są weryfikowane i usuwane jeśli naruszają regulamin.

5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.

5.3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Kontrahenta podczas zakupu Towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).

5.4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza WGO Sp. z o.o.,

c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,

d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne
w Serwisie MODOWNIA narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi
w Serwisie MODOWNIA (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych i tylko w zakresie niezbędnym do skomentowania danego Towaru,

e) treści podważających dobre imię, renomę Serwisu MODOWNIA lub innych Użytkowników,

f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Kontrahentami
w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Kontrahentów, jak również na wiarygodność Serwisu MODOWNIA.

g) treści nieprawdziwych.

5.5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

5.6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa WGO Sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części.

5.7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie MODOWNIA, Użytkownik zezwala WGO Sp. z o.o. na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez WGO Sp. z o.o., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.

5.8. Kontrahent poprzez narzędzia udostępnione przez WGO Sp. z o. o. i za jego pośrednictwem może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi. 

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”),
w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest WGO Sp. z o.o.

6.2. Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą z Kontrahentem są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupującym. Każdy
z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego
z Kontrahentem.

6.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane WGO Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Allegro, Facebook i Google,
w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie MODOWNIA z wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.

6.4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.

6.5. Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez WGO Sp. z o.o. w celach wskazanych w pkt. 3.3 Regulaminu.

6.6. WGO Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania
i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do WGO Sp. z o.o..

6.7. WGO Sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym
i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

6.8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez WGO Sp. z o.o. – podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie WGO Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez WGO Sp. z o.o.

6.9. WGO Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem MODOWNIA w celach technicznych, związanych
z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie MODOWNIA.

6.10. WGO Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu MODOWNIA używane są przez WGO Sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi
i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu MODOWNIA. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. WGO Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z MODOWNIA może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań WGO Sp. z o.o.
z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w Polityce plików cookies dostępnych pod linkiem:
https://modownia.pl/polityka-prywatnosci

 

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU MODOWNIA

7.1. WGO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu MODOWNIA. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, WGO
Sp. z o.o. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje
o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji „Aktualności”,
do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Serwisu MODOWNIA.

7.2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez WGO Sp. z o.o. w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.

7.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu MODOWNIA związanych z porównywaniem cen oraz możliwością dokonania zakupu
w ramach usługi „Kup Teraz”.

7.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu MODOWNIA inny niż wskazany w powyższym pkt. 7.3.

7.5. W przypadku wystąpienia awarii technicznej lub błędu technicznego w trakcie korzystania przez Użytkownika z usługi „Kup Teraz”, co spowoduje w szczególności niezakończenie transakcji, WGO Sp. z o.o. skontaktuje się indywidualnie z Użytkownikiem (Kupującym).

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Usług świadczonych w ramach Serwisu MODOWNIA.

8.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: WGO
Sp. z o.o. – WGO, ul. Głogowska 248, 60 – 104 Poznań bądź poprzez wysłanie wiadomości
na adres e-mail: modownia@wgo.pl z dopiskiem „reklamacja”

8.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WGO Sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez WGO Sp.
z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

8.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

8.6. WGO Sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży,
w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi. 

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Świadczenie usług przez WGO Sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie Modownia ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo zamknięcia Konta wyłącznie w czasie, w którym nie jest realizowana umowa sprzedaży ze Sprzedającym.

9.2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez WGO Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub

b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub

c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię WGO Sp. z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą WGO Sp. z o.o.

9.3. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach WGO Sp. z o.o. uprawniona jest
do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, WGO Sp. z o.o. poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu MODOWNIA.

10.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez WGO Sp. z o.o.,
nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie MODOWNIA oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w punkcie 10.1.

10.3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w punktach 9.1 i 9.2.

10.4. Kupujący, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi „Kup Teraz” przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują daną transakcje w ramach „Kup Teraz” na zasadach dotychczasowych.

10.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.6. WGO zastrzega sobie prawo w każdym czasie, do zmiany nazwy platformy sprzedażowej MODOWNIA.PL Zmiana ta nie będzie stanowić zmiany Regulaminu

10.7. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych
w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.

10.8. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania
z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW MODOWNIA 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI „KUP TERAZ” DLA KUPUJĄCYCH

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI „KUP TERAZ”

1.1. Usługa „Kup Teraz” świadczona jest przez WGO Sp. z o.o. w Serwisie MODOWNIA.

1.2. Usługa „Kup Teraz” umożliwia Użytkownikom nabywanie Towarów pochodzących
ze Sklepów Internetowych na stronach Serwisu MODOWNIA (bez konieczności rejestrowania się w każdym Sklepie Internetowym, z którego pochodzi nabywany Towar) lub od Kontrahentów nieprowadzących Sklepu Internetowego, którzy prezentują swoje Towary
w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

1.3. Transakcja sprzedaży w ramach „Kup Teraz” odbywa się na warunkach określonych
w niniejszym Załączniku, Regulaminie, regulaminie Kontrahenta oraz według obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Kontrahenta, od którego nabywany Towar pochodzi. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem możliwe jest w trakcie składania zamówienia.

1.5. Kupujący ma możliwość dokonywania zamówień w ramach usługi „Kup Teraz” przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz 365 dni w roku z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przerw technicznych oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej.

 

2. ZASADY NABYWANIA TOWARÓW W RAMACH „KUP TERAZ”

2.1. W przypadku Użytkownika niezarejestrowanego w Serwisie MODOWNIA lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) możliwość dokonania zakupu w ramach „Kup Teraz” następuje po wypełnieniu elektronicznego formularza obejmującego w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. Dane wskazywane przez Kupującego muszą być pełne, aktualne oraz nie naruszać praw osób trzecich. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna potwierdzająca prawidłowe jego wypełnienie oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

2.2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w pkt 2.1 powyżej, następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym w serwisie Modownia na świadczenie usługi „Kup Teraz”.

2.3. Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany danymi z innych serwisów będący konsumentem , który zawarł umowę z Sprzedającym w serwisie Modownia na świadczenie usługi „Kup Teraz”, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany ponosi wówczas cały bezpośredni koszt zwrotu.

2.4. Kupujący posiadający już Konto może modyfikować dane w związku z transakcją,
w szczególności podać inny adres dostawy.

2.5. Dokonując zakupu w ramach „„Kup Teraz”” Kupujący korzysta z wirtualnego koszyka. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu gromadzenie wybranych Towarów przed ich zamówieniem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy. Przed złożeniem zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub ich usuwanie.

2.6. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień. Formularz zamówienia może składać się z formularzy jednostkowych, służących do określenia:

a) adresu dostawy,

b) sposobu dostawy,

c) sposobu dokonania płatności za Towar,

d) formy dowodu zakupu,

e) akceptacji niniejszego Załącznika oraz regulaminów Sklepów Internetowych, z których Towar pochodzi.

2.7. W przypadku Kupujących posiadających Konto, Towar zostanie przesłany na adres przypisany do Konta, chyba że Kupujący wskaże inny adres dostawy.

2.8. Złożenie zamówienia wymaga wskazania przez Kupującego wszelkich niezbędnych
do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji danych, a także dokonania akceptacji stosownych regulaminów.

2.9. Z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego, jego dane osobowe, objęte formularzem zamówienia lub przypisane do Konta, które służą realizacji transakcji,
są udostępniane Sklepom Internetowym z których Towary pochodzą, w zakresie niezbędnym do umożliwienia Kupującemu złożenia zamówienia i realizacji umowy zawartej z Kontrahentem.

2.10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Kontrahentowi (sprzedawcy).

2.11. Po potwierdzeniu płatności za Towar (ewentualnie po wybraniu opcji – płatność przy odbiorze) Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej wiadomość od Serwisu MODOWNIA o przekazaniu zamówienia do właściwych Kontrahentów.

2.12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kontrahenta wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przez Kontrahenta zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem.

2.13. W przypadku zamówień opłacanych z góry, które nie zostaną opłacone przez Kupującego w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia, jak również w przypadku, gdy Kontrahent w ciągu 14 dni od opłacenia przez Kupującego zamówienia nie przyjmie zamówienia do realizacji (punkt 2.11), zamówienie zostaje anulowane, a kwota zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) jest zwracana Kupującemu za pośrednictwem Operatora płatności.

2.14. Płatności za nabywane Towary (cena oraz koszty dostawy) mogą być dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie MODOWNIA w tym za pomocą narzędzi udostępnionych przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej.

2.15. Wszystkie wskazane w Serwisie MODOWNIA ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Towaru do Kupującego wskazywane są odrębnie.

2.16. Kupujący dokonuje zakupu Towaru według cen oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

2.17. W przypadku, gdy Kupujący zamówił Towary od różnych Kontrahentów, dostawa nastąpi od każdego Kontrahenta odrębnie w terminie i na zasadach określonych przez Kontrahenta na adres wskazany przez Kupującego. Niektóre Sklepy Internetowe umożliwiają odbiór osobisty Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

 

3. USŁUGI PŁATNICZE

3.1. Kupujący dokonując wyboru formy płatności w ramach usługi „Kup Teraz” ma możliwość skorzystania z Usługi płatniczej świadczonej przez Operatora płatności.

3.2. W ramach Usługi płatniczej Operator płatności obsługuje:

a) płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,

b) płatności dokonywane w pieniądzu polskim w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych.

c) płatności dokonywane za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Operatorem płatności w ramach realizacji Usługi płatniczej.

 

4. OCHRONA PRYWATNOŚCI

4.1. Administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”),
w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z usługi „Kup teraz:” są WGO Sp. z o.o., Operator płatności oraz Kontrahent. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

4.2. Administratorami danych osobowych Kupującego, który zamawia Towary bądź realizuje umowę zawartą z Kontrahentem są: WGO Sp. z o.o. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy zawartej przez Kupującego z Kontrahentem; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności; oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Kupującemu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi, usługi Operatora płatności lub umowy Kupującego z Kontrahentem.

4.3. Dane Osobowe Kupującego, względem których WGO Sp. z o.o. jest administratorem,
są udostępniane Kontrahentowi celem zawarcia – na żądanie Kupującego – umowy
i wykonania umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym Kontrahenta lub znajdujących się w Ofercie Handlowej Kontrahenta zawartej miedzy Kupującym
a Kontrahentem w związku ze świadczeniem Usług przez WGO Sp. z o.o.

4.4. Dane Osobowe Kupującego, względem których WGO Sp. z o.o. jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Kupującemu uiszczenia płatności na rzecz Kontrahenta za zamówiony Towar.

4.5. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane przez Kontrahenta i Operatora płatności do WGO Sp. z o.o. w zakresie ,w jakim jest to konieczne do świadczenia Usług przez WGO Sp. z o.o.

4.6. Udostępnianie danych osobowych Kupującego między administratorami obejmuje dane osobowe Kupującego niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.3 – 4.5. Regulaminu.

4.7. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w związku ze świadczeniem Usług przez WGO Sp. z o.o. Podanie danych osobowych przez Kupującego w zakresie imienia
i nazwiska, adresu i adresu e-mail celem doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Kupującego stanowić będzie przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży. W innym zakresie podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne.

4.8. Administratorzy zapewniają Kupującemu realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania
i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Kupujący jest uprawniony do wykonania przysługujących mu uprawnień wnosząc odpowiednie żądanie do danego administratora.

4.9. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kupującego mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie WGO Sp. z o.o., Operatora płatności lub Kontrahenta czynności związane z realizowaną na rzecz Kupującego Usługą.

4.10. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Kupującego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również
z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Kupującego, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznymi i programistycznym w szczególności systemy szyfrowania danych.

 

5. REKLAMACJE

5.1. Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez WGO Sp. z o.o. w tym reklamacje dotyczące usług Operatora płatności.

5.2. Reklamacje kierowane do WGO Sp. z o.o. składa się oraz rozpatrywane będą na zasadach określonych w punkcie 8 Regulaminu (Postępowanie reklamacyjne), z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

5.3. W przypadku skierowania do WGO Sp. z o.o. reklamacji dotyczącej Usług płatniczych, reklamacja taka zostanie przekazana Operatorowi Płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez przesłanie na jego adres e-mail stosownego powiadomienia.
W takiej sytuacji okres rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o 7 dni.

5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail przypisany do Konta Kupującego.

5.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta. Reklamacje takie nie będą rozpatrywane przez WGO Sp. z o.o.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Świadczenie usług przez WGO Sp. z o.o. w ramach usługi „Kup Teraz” dla Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie MODOWNIA lub niezalogowanego danymi z innych serwisów (na zasadach opisanych w punkcie 4.1. Regulaminu) ma charakter terminowy
i trwa przez okres nabycia Towaru pochodzącego od Kontrahenta prezentującego swoją ofertę na stronach Serwisu MODOWNIA.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

6.3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a WGO Sp. z o.o. oraz dla umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Operatorem płatności, której przedmiotem
są usługi świadczone w ramach „Kup Teraz” lub Usługi płatniczej na warunkach określonych w niniejszym Załączniku jest prawo polskie.

6.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach usługi „Kup Teraz” lub przez Operatora płatności w ramach Usługi płatniczej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Załącznik nr 2 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest WGO Sp. z o.o. (dalej „WGO”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 248.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez WGO?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez WGO, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email modownia@wgo.pl

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych WGO, ul. Głogowska 248, 60 – 104 Poznań.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta
w MODOWNIA, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy MODOWNIA.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio na MODOWNIA (w usłudze „Kup Teraz”) oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje
o statusie płatności.

W przypadku logowania się do Serwisu MODOWNIA za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi nie mamy żadnej kontroli,
np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, url Twojego avatara,
a czasem (w przypadku Allegro) także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).

W jakim celu i na jakiej podstawie WGO przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci:

 • możliwości pełnego korzystania z MODOWNIA ;

 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;

 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach MODOWNIA;

 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;

 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach MODOWNIA;

 • realizacji Programu Ochrony Kupujących, jeżeli Twoja transakcja została objęta tym programem;

 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych WGO celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

 • organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;

 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami WGO;

 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników MODOWNIA w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);

 • windykacji należności;

 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;

 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert
  w ustawieniach konta użytkownika;

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

 • prowadzenia analiz statystycznych;

 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających
  z przepisów prawa).

WGO jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);

 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych;

 • zapisywania danych w plikach cookie;

 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać WGO swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie
w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec WGO?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WGO; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający WGO sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne WGO, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WGO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu WGO udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z WGO), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na MODOWNIA. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na WGO robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez Zaufanych Partnerów MODOWNIA.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

WGO przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku,
w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych WGO przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych
w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Trwa ładowanie...